Medicinpriser fra pro.medicin.dk:

Årlig udgift pr. person før tilskud  Tilskud til personer
over 18 år 
Tilskud til personer
under 18 år 
0 – 1.020 kr. 0% 60%
1.020 – 1.705 kr. 50% 60%
1.705 – 3.700 kr. 75% 75%
3.700 – 20.091 kr. 85%
> 20.091 kr. 100%
3.700 – 24.628 kr. 85%
> 24.628 kr. 100%

Beregn egenbetalingKender du din CTR-saldo, så kan du udregne din egenbetaling på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Terminaltilskud (tilskud til døende)

Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge yde
100 % tilskud til lægemidler til døende, når lægen vurderer, at
patienten kun kan forventes at leve i kort tid, typisk få uger til få
måneder, og hvor hospitalsbehandling med henblik på helbredelse må anses
for udsigtsløs. Dette tilskud ydes til alle lægemidler, uanset om
lægemidlet er tilskudsberettiget eller ej.

En bevilling af terminaltilskud ydes for en periode på 1 år. Lægen
skal derfor orientere Lægemiddelstyrelsen skriftligt, hvis patienten mod
forventning får det bedre og dermed ikke længere opfylder betingelserne
for at opretholde bevillingen.

Enkelttilskud

I særlige tilfælde kan Lægemiddelstyrelsen, efter ansøgning fra den behandlende læge, yde tilskud til et lægemiddel, hvor der ikke ydes generelt tilskud. Det kræver, at lægen begrunder, hvorfor patienten bør behandles med det pågældende lægemiddel.

Forhøjet tilskud

Hvis en patient af medicinske grunde – fx pga. allergi over for et
hjælpestof – er nødt til at bruge et lægemiddel, der er dyrere end
tilskudsprisen, kan den behandlende læge søge Lægemiddelstyrelsen om
forhøjet tilskud, således at tilskuddet beregnes efter lægemidlets
faktiske pris i stedet for efter tilskudsprisen.

Det Centrale Tilskudsregister (CTR)

Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende opgør den enkeltes forbrug af
tilskudsberettiget medicin og registrerer det i et landsdækkende
elektronisk register, CTR. Apotekernes computersystemer er løbende
opdateret med oplysninger fra registret, hvilket betyder at de
ovennævnte tilskud automatisk fratrækkes prisen, når man køber medicin
på apoteket.

Sociale tilskud

Det er i visse tilfælde også muligt at få hjælp fra kommunen til
medicinudgifter. Disse tilskud kaldes sociale tilskud og bevilges i
henhold til pensionsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om
social service. Der er forskellige betingelser, som skal opfyldes, for
at sociale tilskud kan gives; henvendelse sker til kommunens
Socialforvaltning.

Øvrige steder, hvor du kan læse om medicintilskud og se din CTR-saldo:

CTR- saldo: medicinpriser.dk eller FMK-online.dk

Tilskud og priser (laegemiddelstyrelsen.dk)