Privatlivspolitik for patienter

Version: 22. april 2021

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne i Kværndrup,
Svendborgvej 8, 5772 Kværndrup cvr. Nr. 27176917 (herefter ”vi”, ”vores”
eller ”os”) behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og
behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som
dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet
til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

Typer af oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn,
  familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og
  uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests,
  røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk
  oprindelse samt religiøse forhold.

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner,
  læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og
  formidling af nødvendige patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx
  bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner
 • Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant
 • Eventuel anvendelse af billedmateriale til diagnostik
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning,
  herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden
  relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske
   sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre
   uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller
   distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb
   (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og
   elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du
personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse
personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os
personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor,
herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller
behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre
sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske
journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i
overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse,
diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger
blive videregivet og delt med modtagerne nævnt her nedenfor.

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser),
  Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin,
  vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole,
  sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at
  der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for
  patientbehandling videregives oplysninger til de regionale
  afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles
  og videregives almindelige personoplysninger i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme
  personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
  databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række
  personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør
  af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners
  journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt
  sundhedslovens kap. 9
 • I de tilfælde, hvor vi ikke er forpligtet til at behandle dine
  personoplysninger efter sundhedslovens kap. 9, indhentes og videregives
  dine personoplysninger alene til andre sundhedspersoner med dit
  forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 42a – 42e
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes
  en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i
  Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via
  IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse
  om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser
  efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om
  indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data
  kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som
  patient
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber
  med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel
  6(1)(a) og 9(2)(a)
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af
dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at
tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det
ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en
videregivelse, der er baseret på samtykke.

Modtagere af personoplysninger, herunder databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere,
herunder vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter
instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:

 • CGM-XMO
 • KiAP (digitale forløbsplaner)
 • SynLab, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at
varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til
journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare
patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i
patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at
opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med
en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive
opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi
er forpligtet til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i
personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte
oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset
oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse
mod behandlingen af personoplysningerne.

Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset
af den lovgivning, som gælder for praktiserende læger, herunder f.eks.
journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske
sletning i patientjournaler, men alene foretages rettelser /
tilføjelser.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er
utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du
finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine
personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen
til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

Kontaktoplysninger på klinikken:

Lægerne i Kværndrup

Tlf. 62 27 10 89

Svendborgvej 8, 5772 Kværndrup

Danmark

CVR. Nr. 27 17 69 17

Dato: 22. april 2021